• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Privacyverklaring

Privacybeleid Kratometcetera

Vernieuwde versie 07 Mei 2018

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren en verbeteren van onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverlening van Kratometcetera. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware en webhosting

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die jij ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden daardoor per definitie automatisch met deze partij gedeeld. zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. De beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Lightspeed en wijzelf hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

E-mail

Wij nemen e-maildiensten af van hostingenregistratie en roundcube. Mails en nieuwsbrieven die je ontvangt van Kratometcetera worden verzonden via de servers van deze bedrijven. Zij verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruiken jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kunnen deze partijen metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Deze bedrijven zullen jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Jouw persoonsgegevens worden door hostingenregistratie en roundcube beveiligd opgeslagen. Deze bedrijven kunnen gebruik maken van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hostingenregistratie en roundcube hebben geen toegang tot onze postvakken en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Nieuwsbrief

Als je in onze webwinkel een bestelling plaatst en daarbij tenminste je naam en mail-adres opgeeft, kunnen wij je opnemen nemen wij je op in ons klantenbestand en daarmee ook automatisch in het mailbestand voor onze nieuwsbrief.

Je kunt ook zelf gevraagd hebben om toezending van onze nieuwsbrief door je op te geven via onze website. Je ontvangt een automatische bevestiging van je inschrijving.

Onze nieuwsbrief wordt in beginsel ten hoogste één keer maand verzonden. Alleen in zeer bijzondere gevallen kunnen wij bij wijze van uitzondering besluiten een extra nieuwsbrief te versturen. Onze nieuwsbrief bevat informatie die voor jou als klant van Kratometcetera van belang is: wijzigingen in onze bedrijfsinformatie en organisatie, productinformatie, speciale aanbiedingen. Onderaan elke nieuwsbrief die wij verzenden zie je een zogenaamde ‘unsubscribe’ link. Als je hier op klikt zal je geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen.

Betalingsafhandeling

Voor het afhandelen van betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van bankoverschrijvingen gebruik van De ING bank. Wij accepteren geen betalingen met creditcards. Onze betalingsprocessors kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: naam, adres, postcode, woonplaats, land, e-mailadres, ordernummer, inhoud van de bestelling, totaalbedrag van de bestelling, IP-adres en natuurlijk je betaalgegevens zoals betaalmethode en rekeningnummer. De betalingsprocessors hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. De betalingsprocessors behouden zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening door de betalingsprocessors waarvoor zij derden inschakelen. De betalingsprocessors bewaren jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzending en logistiek

Als je een bestelling bij ons plaatst, wil je graag dat we die bij je laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van verschillende verzendbedrijven voor het uitvoeren van de leveringen, namelijk Collect&Deliver, DHL, PostNL, DPD, UPS en GLS. Het is voor het uitvoeren van een verzendovereenkomst noodzakelijk dat wij je naam, adres, woonplaatsgegevens, e-mailadres en het betreffende ordernummer met deze bedrijven delen. Soms moeten we ook door jou gegeven aanwijzingen delen met de verzendbedrijven om een correcte levering mogelijk te maken. De verzendbedrijven gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat de verzendbedrijven onderaannemers inschakelen, stellen zij jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Administratie

Voor het bijhouden van onze order- en klantenadministratie maken wij gebruik van Lightspeed. Wij gebruiken de daarin opgeslagen klantengegevens uitsluitend ten behoeve van onze eigen dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de bestelling die je bij ons plaatst of de opdracht die je ons verstrekt of in meer algemene zin met het feit dat je klant bent bij ons. Wij leggen daarbij de volgende gegevens vast: (bedrijfs-)naam, contactperso(o)n(en), geslacht, aanspreekvorm(en), adres(sen), postcode(s), woonplaats(en), land(en), e-mailadres(sen), telefoonnummer(s), klantnummer(s), ordernummer(s), factuurnummer(s), inhoud van je bestelling(en), totaalbedrag(en) van je bestelling(en), gegevens over prijsafspraken en kortingen, betalingstermijn(en), betaalmethode(n), verzendmethode(n), correspondentie(s) en daaraan verbonden bijlagen en bestanden, jouw interesse in bepaalde producten, historie van aan jou verstuurde mailings, datum en tijd van eerste invoer en laatste bewerking van je gegevens, bijzonderheden en aanwijzingen die van belang zijn voor het uitvoeren van je bestellingen en het onderhouden van het contact. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door de webserver van onze website (logbestanden) worden verwerkt met het doel inzicht te krijgen in het functioneren van onze website en om onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Kratometcetera op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantgegevens bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft, zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren voor zolang de toepasselijke termijn loopt. In praktijk betekent dit dat wij facturen 7 jaar moeten bewaren. Wij bewaren deze facturen dan als PDF-bestand en verwijderen verder al jouw overige gegevens uit ons bestand, tenzij ook deze vallen onder een wettelijke bewaartermijn.

Rechten van betrokkenen

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Recht op inzage

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of die daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, kunnen wij je vragen om je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken; in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt je in een leesbaar gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Recht op rectificatie

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens, tot je de beperking opheft, niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Kratometcetera. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies, kleine bestandjes die door je browser op jouw computer worden opgeslagen. Door deze cookies wordt jouw computer door onze website herkend. De cookie zorgt er zo voor dat de inhoud van jouw winkelwagentje op de juiste wijze wordt bijgehouden en niet verward wordt met die van iemand anders. Dit is een zogenaamde functionele cookie; zonder deze cookie zou onze webwinkel niet werken. Volgens de Nederlandse en Europese cookie-wetgeving is het daarom niet vereist om toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookies.

Op onze website wordt zeker geen gebruik gemaakt van tracking-cookies van advertentienetwerken of analyse-software. Wij laten op onze website geen advertenties toe van derden, zoals Google. Wij slaan bij het bezoeken van onze website niet ongevraagd informatie op die te koppelen is met of te herleiden is naar persoonsgegevens.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Indien U een vraag of suggestie heeft omtrent ons privacybeleid, kunt via de e-mail contact opnemen met ons contactpersoon

Frank Berkeljon - [email protected]